Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Domovská stránka klubu Místopisný kvíz
Pravidla klubu „Místopisný kvíz“

I. Zadávání/doplňující otázky
1. Nová otázka smí být zadána pouze v případě, že ta předchozí byla bodově ohodnocena, případně stornována.
2. Zadání by se měl zhostit uživatel, který správně zodpověděl předchozí otázku, v případě, že tak z různých důvodů nemůže učinit, smí zadat někdo jiný. Pokud se někdo zadání vyhne opakovaně může být potrestán ztrátou až pěti bodů.
3. Nové zadání musí být vždy v titulce označeno slovem zadání, případně otázka.
4. Zadávat se smí města, obce, případně i přírodní rezervace atp. Nesmí se však jednat o místa již zaniklá. Fantazii se meze nekladnou, ale chce to soudnost.
5. Zadavatel může volit textovou, obrazovou případně kombinovanou formu zadání.
6. V zadání se nesmí objevit jméno ani kořen jména hádaného místa a to ani v názvu obrázku, či jeho adrese. Názvem místa jsou myšleny i jeho jazykové mutace, případně neoficiální pojmenování.
7. V případě obrazového zadání nesmí být do klubu vložen obrázek v plné velikosti. Zadavatel však může použít obrázek v náhledu, případně na něj směrovat pomocí textového odkazu.
8. V případě obrazového zadání nelze použít fotografii či obrázek něčeho, co se na hádáném místě přímo nevyskytuje. Například pro město Písek nelze použít jako zadání fotografii Kateřiny Neumannové. V případě textového zadání však lze však toto jméno použít. Nelze použít ani leteckou fotografii oblasti, pokud se na ní nacházejí i jiná potencionálně hádatelná místa.
9. Zadavatel má možnost položit doplňující otázky, tyto otázky se však musí objevit jak v zadání, tak ve všech nápovědách. V každém jednotlivém zadání se však mohou takovéto otázky objevit maximálně dvě.
10. V případě doplňujích otázek je třeba uvést, zda jsou součástí celého zadání nebo zda na ně lze odpovídat i zvlášť. Pokud zadávající tento fakt neuvede, počítají se doplňující otázky jako samostatně stojící.
11. Doplňující otázky se vždy musejí vztahovat k zadání, resp. hádanému místu. Lze tedy požadovat upřesnění (např. na obrázku je náměstí, stavba), lze se ptát na lokální pojmenování místa, případně požadovat nějakou zajímavost z hstorie.
II. Napovídání
1. Nápovědu smí vydat pouze aktuální zadávající.
2. Každá nápověda musí být v titulce označena slovem nápověda.
3. Je vhodné, aby zadávající vždy vyhodnotil situaci a v případě, kdy to uzná jako vhodné, shrnul v nové nápovědě všechna známá fakta, tedy i zadání a předchozí nápovědy.
4. Nápověda může být obrazová nebo textová.
5. Pro obě varianty, jakož i nápovědu samotnou platí totožná pravidla jako pro zadání. Nelze však dopisovat další doplňující otázky, případně modifikovat ty již zadané.
6. Nápověda není negací předchozích tipů.
III. Stornování/předání otázky
1. Zadavatel má možnost v nutném případě (musí na delší dobu odejít) využít možnosti předat zadání jinému hráči, případně jej stornovat.
2. S předáním zadání vždy musí souhlasit oba účastníci.
3. Aktuální zadávající, pak svému pokračovateli předá veškeré odpovědi a případné podklady pomocí pošty, případně jinou metodou, při které nehrozí vyzrazení údajů dalšímu uživateli.
4. Zadávající, případně jeho následovník informují ostatní hádající o předání. Je vždy nutné, aby bylo jasné, kdo bude odpovídat na tipy.
5. Probíhající hádání může kdykoli stornovat i moderátor klubu. Důvodem může být porušení pravidel, případně jiné důvody.
6. Ostatní hádající mohou zadání stornovat pouze v případě tří hodinové absence zadávajícího v klubu. Případně hodinové absence, pokud se čeká jen na zodpovězení doplňujících otázek. V prvním případě se následujícího zadání zhostí stornující uživatel, případně někdo jiný.
7. Každé storno musí být v titulce jasně označeno slovem storno. V případě, kdy se nejedná o bod III/6 je vhodné uvést důvod.
IV. Hádání
1. Hádat mohou všichni uživatele lopuchu, kteří mají do klubu "Místopisný kvíz" přístup kromě zadavatele a jeho následovníků.
2. K hádání nesmí být použito pomůcek jako je internetové vyhledávání, literatura ani mapa, pokud zadávající neurčí jinak.
3. Každý hádající má po zadání k dispozici přesně jednu odpověď, další získá až po její využítí a následné odpovědi zadávajícího.
4. V jedné odpovědi lze uvést vždy jen po jednom tipu na každou položenou otázku.
V. Bodování
1. Udělovat body smí pouze zadávající, případně jeho následovník.
2. Body vždy získává uživatel, jehož správná odpověď se objevila jako první.
3. Bodování probíhá výhradně pomocí titulku. Je vždy třeba uvést přezdívku bodovaného a počet bodů. V jednom příspěvku lze však obodovat pouze právě jednoho hádajícího.
4. Během jednoho zadání lze vydat 1 bod + další za každou doplňující otázku, pokud není součástí zadání. Max. tedy 3 body.
5. Bodovatel využije příspěvek s počem bodů ke shrnutí otázek, které jsou stále ve hře.

OT k hádaným či uhádnutým místům je do jisté míry tolerováno.

Návod na obrazové zadání:
- pomocí miniatury:
<a href="zde vložte odkaz na plnou verzi obrázku"><img src="zde vložte odkaz na miniaturu"></a>

- pomocí textového odkazu:
<a href="zde vložte odkaz na plnou verzi obrázku">zde vložte text, který bude v příspěvku vidět</a>